05 augustus 2020

Rekenkamercommissie

Wat doet de gemeente Borger-Odoorn goed, en wat kan beter? Hoe zou dat beter kunnen en hoe kan de gemeenteraad daarvoor zorgen? Dit zijn de belangrijke vragen voor de rekenkamercommissie.

Wat doet de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie heeft een controlerende en adviserende taak, ter ondersteuning van de gemeenteraad. Zij adviseert de raad als volksvertegenwoordigend orgaan bij de controle van het college van burgemeester en wethouders, als dagelijks bestuur van de gemeente. De rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur het afgesproken beleid volgens de geldende wet- en regelgeving(rechtmatig), tegen zo laag mogelijke kosten (doelmatig) en met het gewenste effect (doeltreffend) uitvoert.

Welke onderzoeken voert de rekenkamercommissie uit?
De rekenkamercommissie maakt jaarlijks een onderzoeksprogramma op basis van informatie uit gemeentelijk beleid, jaarstukken en andere mogelijke informatiebronnen. Ook college(leden) en gemeenteraad(sleden), inwoners en belangengroeperingen uit Borger-Odoorn kunnen onderwerpen inbrengen voor het onderzoeksprogramma. 

De rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderzoeken zij gaat uitvoeren. Om tot een goede keuze te komen beoordeelt de rekenkamercommissie alle suggesties aan de hand van criteria als maatschappelijk belang, financieel belang en risico’s voor de gemeente. Het gaat nadrukkelijk om zaken die het persoonlijk belang overstijgen. 

Heeft u ideeën voor onderzoek?
Wilt u als inwoner van de gemeente Borger-Odoorn een onderwerp inbrengen, stuur dan een brief of e-mail naar de rekenkamercommissie. Omschrijf het onderwerp en vertel kort, waarom u denkt dat een onderzoek op zijn plaats is. De rekenkamercommissie stelt uw ideeën op prijs en zal u laten weten wat er met uw suggestie wordt gedaan. 

Hoe legt de rekenkamercommissie verantwoording af?
Het is het uitdrukkelijke doel van de rekenkamercommissie om een leer- en verbetereffect te bereiken. De rekenkamercommissie heeft daarbij de intentie om te komen met constructieve aanbevelingen die kunnen leiden tot het vergroten van efficiency en effectiviteit van het gemeentelijk beleid. 
De rekenkamercommissie brengt ieder jaar een jaarverslag uit waarin zij verantwoording aflegt over haar werkzaamheden. 

Samenstelling commissie
De rekenkamercommissie van Borger-Odoorn bestaat uit 4 externe leden. Externe leden waarborgen een sterkere onafhankelijkheid van de rekenkamercommissie ten opzichte van het gemeentebestuur. 

Leden van de rekenkamercommissie